Winkelmand

Algemene voorwaarden The Shaving Institute B.V.

Definities

 1. The Shaving Institute B.V.: gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73230812 handelend onder de naam The Shaving Institute.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website van The Shaving Institute, te raadplegen via theshavinginstitute.com en alle bijbehorende overige sub domeinen.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke en rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen en/of natuurlijke personen of namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van The Shaving Institute en The Shaving Institute de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 6.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Zakelijke Klant’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die The Shaving Institute de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 6.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Consument verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die The Shaving Institute de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 6.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door The Shaving Institute en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het ontwikkelen en (online) aanbieden van scheerproducten, alsmede alle andere door The Shaving Institute ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen The Shaving Institute en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 8. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene Voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van The Shaving Institute zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor The Shaving Institute slechts bindend, indien en voor zover deze door The Shaving Institute uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 2. Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Voor de Zakelijke Klanten zijn de vermelde bedragen in de offerte exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. The Shaving Institute kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van The Shaving Institute afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 5. The Shaving Institute kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan contact opnemen met The Shaving Institute via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 3. De Consument kan een bestelling plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand na het voltooien van de (online) betaalprocedure door de Consument. Hierna ontvangt de Consument een bevestiging van de geplaatste bestelling.
 4. Indien sprake is van een Zakelijke Klant is het enkel mogelijk de gewenste order per email in te sturen of telefonisch aan The Shaving Institute door te geven.  De Overeenkomst komt pas tot stand nadat The Shaving Institute de offerte ten aanzien van de desbetreffende order aan de Zakelijke Klant heeft toegestuurd en de Zakelijke Klant die offerte schriftelijk dan wel mondelings heeft aanvaard. Hierna ontvangt de Zakelijke Klant tevens een
 5. The Shaving Institute kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien The Shaving Institute op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 Artikel 4. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. The Shaving Institute is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of The Shaving Institute daarvan in kennis te stellen, zodat The Shaving Institute gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door The Shaving Institute is ontvangen, stuurt The Shaving Institute de producten met inachtneming van het in lid 5 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Shaving Institute aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan The Shaving Institute worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Shaving Institute zijn verstrekt, heeft The Shaving Institute het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft The Shaving Institute het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat The Shaving Institute zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. The Shaving Institute is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 5. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten na een succesvolle incasso in ieder geval binnen 30 (zegge: dertig) dagen geleverd worden.
 6. Indien The Shaving Institute de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 7. The Shaving Institute raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.
 8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 9. The Shaving Institute is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen The Shaving Institute en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van The Shaving Institute op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen The Shaving Institute en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. The Shaving Institute is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat The Shaving Institute goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. 
 2. Voorts is The Shaving Institute bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is The Shaving Institute gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met The Shaving Institute binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
 2. De termijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Consument dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft The Shaving Institute een raming van deze kosten. De verzendkosten die door de Consument zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de Consument.
 4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Consument in een fysieke winkel zou kunnen of is toegestaan.
 5. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 6. Consument kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan The Shaving Institute, of op andere ondubbelzinnige wijze aan The Shaving Institute kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. The Shaving Institute bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Consument nog 14 (zegge: veertien) dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

          Producten kunnen geretourneerd worden naar:
          The Shaving Institute B.V.
          Turftorenstraat 22
          9712 BR Groningen.

 1. Reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Consument op dezelfde wijze als dat de Consument de bestelling heeft betaald. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft The Shaving Institute de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij The Shaving Institute aanbiedt het product zelf af te halen, mag The Shaving Institute wachten met terugbetalen tot The Shaving Institute het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

LET OP: Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;


Artikel 9. Betaling

 1. Klant dient betalingen aan The Shaving Institute volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. The Shaving Institute is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. The Shaving Institute heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan The Shaving Institute mede te delen.
 4. Betaling door de Consument geschiedt vooraf via:
  1. iDeal
  2. Mastercard
  3. Visa
  4. Bancontact
  5. PayPal
  6. American Express
 5. The Shaving Institute is gerechtigd de betaling door de Zakelijke Klant vooraf of achteraf middels factuur te verlangen.
 6. Indien betaling geschiedt via factuur achteraf dan dient de Zakelijke Klant het factuurbedrag binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldoen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien The Shaving Institute besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Indien sprake is van een Zakelijke Klant staat het The Shaving Institute vrij om pas tot levering van de Diensten zodra de opeisbare vorderingen zoals bedoeld in dit artikel zijn voldaan.

 Artikel 10. Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, ofwel de Consument.
 2. The Shaving Institute staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat The Shaving Institute er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Consument binnen een 14 (zegge: veertien) nadat hij het gebrek heeft ontdekt The Shaving Institute daarvan in kennis te stellen.
 4. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade. 
 5. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden. 
 6. Indien The Shaving Institute herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan de Consument. 
 7. Indien The Shaving Institute de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Consument de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Consument betaalde prijs over het product.

Artikel 11. Garantie bij zakelijke aankopen

 1. The Shaving Institute staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat The Shaving Institute er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
 2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Zakelijke Klant binnen uiterlijk 3 dagen na levering The Shaving Institute daarvan in kennis stellen. Doet de Zakelijke Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
 3. Indien The Shaving Institute de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Zakelijke Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.
 4. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de Zakelijke Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 12. Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van The Shaving Institute, dan kan hij bij The Shaving Institute telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. The Shaving Institute geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal The Shaving Institute binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. The Shaving Institute is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De aan klant gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is The Shaving Institute nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is The Shaving Institute enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. The Shaving Institute is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van The Shaving Institute, verleent de Klant de bevoegdheid aan The Shaving Institute om, als een door The Shaving Institute ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 4. The Shaving Institute is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. The Shaving Institute is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website. 
 6. De Klant vrijwaart The Shaving Institute voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 7. De totale aansprakelijkheid van The Shaving Institute jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 8. Aansprakelijkheid van The Shaving Institute jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 9. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op The Shaving Institute jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The Shaving Institute.
 10. De aansprakelijkheid van The Shaving Institute jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant The Shaving Institute onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en The Shaving Institute ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Shaving Institute in staat is adequaat te reageren.
 11. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Shaving Institute meldt.
 12. In geval van overmacht is The Shaving Institute niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 13. The Shaving Institute biedt winacties aan voor het winnen van producten, waaronder begrepen het winnen van scheer- en verzorgingslotion. The Shaving Institute wil met klem benadrukken dat bij een winactie haar geen enkele vorm van aansprakelijkheid toekomt. De Klant, alsmede alle andere personen welke kunnen meedoen aan de winactie, moeten aan alle voorwaarden die bij een specifieke winactie gemeld worden voldoen. Per persoon is slechts één deelname toegestaan. Wanneer The Shaving Institute ziet dat meerdere aanmeldingen afkomstig zijn van één persoon, dan behoudt The Shaving Institute zich het recht voor om al deze aanmeldingen ongeldig te verklaren. De aanmelding moet vóór de deadline van de winactie aangekomen zijn bij The Shaving Institute.
 14. The Shaving Institute wil nadrukkelijk mededelen dat de winnaar van een winactie gerechtigd is maximaal 6 (zegge: zes) flacons van scheer- en verzoringslotion te ontvangen voor de duur van maximaal 1 (zegge: één) jaar.
 15. The Shaving Institute is bij deze winactie niet aansprakelijk voor (1) verloren-, vernietigde- of te laat aangekomen aanmeldingen; (2) typfouten of wijzigingen in winacties; (3) beschadigde producten of producten die niet functioneren naar behoren (al dan niet defect door levering); (4) levertijden of levergarantie en (5) technische problemen of invloed van derden die de winactie verhinderen of oneerlijk maken of die trekking, levering en/of correspondentie onmogelijk maken.
 16. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van The Shaving Institute, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 1. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van The Shaving Institute zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van The Shaving Institute, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, epidemieën en/of pandemieën of anderszins binnenlandse onrusten. 
 2. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 3. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal The Shaving Institute overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die The Shaving Institute heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud zakelijke aankopen

 1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van The Shaving Institute totdat alle vorderingen die The Shaving Institute op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
 2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
 3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van The Shaving Institute te bewaren.
 4. The Shaving Institute is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
 5. Zakelijke Klant zal The Shaving Institute te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van The Shaving Institute . 

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 1. The Shaving Institute behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet en Merkrecht. 
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan The Shaving Institute van gegevens. Klant zal The Shaving Institute vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 Artikel 17. Persoonsgegevens

 1. The Shaving Institute verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is op onze website te vinden onder Privacy- en cookieverklaring.

 Artikel 18. Kortingscodes

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die je worden aangeboden door The Shaving Institute B.V. (theshavinginstitute.com). Door gebruik te maken van theshavinginstitute.com kortingscodes ga je akkoord met deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door theshavinginstitute.com.
 2. Voor digitale kortingscodes geldt in veel gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. De kortingscode werkt alleen als het betreffende e-mailadres wordt gebruikt bij het bestellen van artikelen. De kortingscode kan niet altijd in combinatie met een ander e-mailadres worden gebruikt.
 3. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
 4. Kortingscodes uitgegeven door theshavinginstitute.com kun je gebruiken voor aankopen bij theshavinginstitute.com (The Shaving Institute B.V.)
 5. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.
 6. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
 7. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
 8. Aanbiedingen/kortingscodes gelden zolang de voorraad strekt.
 9. Indien je de producten retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt dan komt de korting te vervallen.
 10. Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
 11. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 12. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
 13. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 14. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
 15. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties. 

Artikel 19. Gratis miniatuur (10ml tube)
Deze voorwaarden gelden voor het aanvragen van een gratis miniatuur (10ml tube) die je wordt aangeboden door The Shaving Institute B.V. (theshavinginstitute.com). Door gebruik te maken van theshavinginstitute.com gratis miniatuur, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 1. Per persoon kan maximaal 1 gratis miniatuur worden aangevraagd.
 2. Elk persoon kan maximaal 1 aanvraag indienen voor een gratis miniatuur.
 3. Per adres kan maximaal 1 gratis miniatuur aangevraagd worden.
 4. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 5. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het toesturen van een gratis miniatuur u wordt ontzegd.
 6. Gratis miniaturen kunnen niet geruild worden tegen geld.
 7. Voor het versturen van de gratis proefflacon/miniatuur wordt in Nederland geen verzendkosten in rekening gebracht.
 8. De gratis proefflacon/miniatuur is geheel vrijblijvend zonder dat je ergens aan vast zit. 

Wanneer je je inschrijft voor de gratis proefflacon/miniatuur kom je automatisch op onze VIP lijst! Je ontvangt een bevestigingsmail met instructies en diverse interessante mails die bedoeld zijn om jou als scheerder te voorzien van gratis tips over scheren en je huid verzorgen. Tevens word je via onze mail als eerste geïnformeerd over nieuwe productlanceringen en wanneer we een leuke actie hebben. Wil je liever geen mails meer van ons ontvangen? Dan kun je bij iedere mail heel eenvoudig onderaan op uitschrijven klikken.

The Shaving Institute verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is op onze website te vinden onder Privacy- en cookieverklaring

  Artikel 20 - Abonnementsovereenkomst
  De abonnementsovereenkomst die onderdeel is van onze algemene verkoopvoorwaarden bestaat uit de verzending per gekozen kalendermaanden van 1 of meerdere flacons scheer- en verzorgingslotion, alsmede uit mogelijk andere producten. Door je te abonneren op de abonnementsservice van The Shaving Institute, aanvaardt de Abonnee de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de Abonnee erkent dat hij deze zonder voorbehoud en met volledige kennis van zaken heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Om een goede administratie van de abonnementsservice te waarborgen, wordt een formulier aan de Abonnee voorgelegd dat de Abonnee moet invullen met zijn of haar persoonlijke gegevens. De informatie die aan The Shaving Institute wordt verstrekt, moet correct zijn en de Abonnee moet ervoor zorgen dat deze informatie klopt op het moment van inschrijving. Indien er sprake is van invoerfouten kan The Shaving Institue niet aansprakelijk worden gesteld voor deze invoerfouten en de gevolgen hiervan.

  Artikel 21 - Abonnement

  1. Wij bieden een abonnementsservice aan voor de scheer- en verzorgingslotion: een 2 tot 6 maandelijks abonnement met een dito betaling dat elk moment opzegbaar is.
  2. Door het accepteren van het aanbod accepteert de Abonnee een bank- of creditcardafschrijving per periode zoals gekozen van een bedrag dat bij je eerste bestelling is vastgesteld. Zolang het abonnement voortduurt, worden de kosten van het abonnement bij het in gaan van een nieuwe order afgeschreven en ontvang je het aantal gekozen flacons binnen de in artikel 5.5 aangegeven levertijd.
  3. De Abonnee kan zijn maandabonnement te allen tijde opzeggen, aanpassen of pauzeren overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

  Artikel 22 – Afmelden abonnement
  De Abonnee kan zijn abonnementsservice te allen tijde opzeggen via "Account". De opzegging dient plaats te vinden vóór de eerstvolgende incasso. Gebeurt dit na de incasso, dan wordt de bestelling geacht te zijn voltooid en kan men gebruik maken van het herroepingsrecht beschreven in artikel 8. De opzegging wordt dan in aanmerking genomen voor de volgende levering. De uitschrijving kan ook voortvloeien uit de beslissing van The Shaving Institute overeenkomstig de voorwaarden die in het artikel met betrekking tot de deactivering van een klantenrekening zijn vastgelegd.

  Artikel 23 - Deactivering van de account
  In het geval dat de verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet worden nagekomen, bij betalingsproblemen bij een bestelling, als er bij het aanmaken van de account verkeerde informatie wordt verstrekt of als er handelingen worden verricht die de belangen van The Shaving Institute kunnen schaden, behoudt de onderneming zich het recht voor om de toegang tot de service op te schorten of om, afhankelijk van de ernst van de handelingen, de abonnementsservice en het account te beëindigen. The Shaving Institute behoudt zich ook het recht voor om te weigeren een contract te sluiten met een Klant die voor dergelijke handelingen is uitgesloten of gesanctioneerd.

  Artikel 24 - Tarieven en betaling
  De tarieven voor de maandelijkse levering van de flacons zijn inclusief BTW. Tarieven zijn onder voorbehoud. Als de tarieven zijn aangepast, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op toekomstige bestellingen. Reeds betaalde bestellingen worden niet beïnvloed door de tariefwijzigingen. De betaling geschiedt met een creditcard, PayPal, of via iDeal. The Shaving Institute kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van de gebruikte betaalmiddelen. Binnen drie dagen na ontvangst van de abonnementsaanvraag wordt een verzoek tot het afschrijven van het bedrag op de bankrekening naar de betalende organisatie gestuurd. Het contract wordt gesloten na ontvangst van de machtiging om de afschrijving te kunnen doen door de betalende organisatie. In overeenstemming met de geldende regelgeving worden de bankgegevens van de Abonnees niet door The Shaving Institute bewaard.

  Artikel 25 - Bewijsstukken
  De Abonnee erkent de geldigheid en de bewijskracht van de door The Shaving Institute bijgehouden elektronische uitwisselingen en archieven en geeft toe dat deze elementen dezelfde bewijskracht krijgen als een handgeschreven document dat op handgeschreven wijze is ondertekend overeenkomstig de Nederlandse wet tot aanpassing van het bewijsrecht aan de informatietechnologieën met betrekking tot elektronische handtekeningen.

  Artikel 26 - De levering van producten via een abonnement
  De maandelijkse postdienst van The Shaving Institute bestrijkt alleen het in het artikel "geografisch gebied" genoemde geografische gebied t.w. Benelux. De flacons worden aan de Abonnees geleverd op het adres dat staat in "Account" en dat de Abonnee op het moment van inschrijving heeft ingevuld. In het geval van een adreswijziging is het de verantwoordelijkheid van de Abonnee om de adresgegevens voor het verzenden van de eerstvolgende order te wijzigen via "Account". The Shaving Institute kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering en de gevolgen daarvan. Als het pakket wordt teruggestuurd naar The Shaving Institute, zal een tweede levering worden gedaan op kosten van de Abonnee. Als het pakket weer naar de afzender wordt geretourneerd, vindt er geen nieuwe levering plaats. The Shaving Institute is niet verantwoordelijk voor vertraging van de levertijd en eventuele gevolgen hiervan.

  Artikel 27. Slotbepalingen

  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Shaving Institute gevestigd is.
  3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

  Contactgegevens
  Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

  The Shaving Institute B.V.
  Turftorenstraat 22
  9712 BR, Groningen
  telefoon: +31(0)851304372
  e-mail: info@shavinginstitute.com
  KvK-nummer: 73230812
  btw-nummer: NL859412039B01

  ×
  Welkom nieuwkomer