Winkelmand

Algemene voorwaarden The Shaving Institute B.V.

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
The Shaving Institute
B.V.: gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73230812 handelend onder de naam The Shaving Institute.
Website: de website van The Shaving Institute, te raadplegen via theshavinginstitute.com  en revolotion.nl en alle bijbehorende overige subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met The Shaving Institute en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen The Shaving Institute en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van The Shaving Institute zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor The Shaving Institute slechts bindend, indien en voor zover deze door The Shaving Institute uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van The Shaving Institute afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. The Shaving Institute kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van The Shaving Institute afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. The Shaving Institute kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van The Shaving Institute en het voldoen aan de daarbij door The Shaving Institute gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Shaving Institute onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft The Shaving Institute het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. The Shaving Institute kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien The Shaving Institute op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. The Shaving Institute is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of The Shaving Institute daarvan in kennis te stellen, zodat The Shaving Institute gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door The Shaving Institute is ontvangen, stuurt The Shaving Institute de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. The Shaving Institute is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
5.4. Indien The Shaving Institute de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. The Shaving Institute raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. The Shaving Institute is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met The Shaving Institute binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft The Shaving Institute een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant
6.5. Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen of is toegestaan.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 2 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan The Shaving Institute, of op andere ondubbelzinnige wijze aan The Shaving Institute kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. The Shaving Institute bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 2van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

The Shaving Institute B.V.
Turftorenstraat 22
9712 BR Groningen

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft The Shaving Institute de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij The Shaving Institute aanbiedt het product zelf af te halen, mag The Shaving Institute wachten met terugbetalen tot The Shaving Institute het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

  LET OP: Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;


  Artikel 7. Betaling
  7.1. Klant dient betalingen aan The Shaving Institute volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. The Shaving Institute is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
  7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de The Shaving Institute is gewezen op de te late betaling en The Shaving Institute de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is The Shaving Institute gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. The Shaving Institute kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Artikel 8. Garantie en conformiteit
  8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door The Shaving Institute een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
  8.2. The Shaving Institute staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat The Shaving Institute er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt The Shaving Institute daarvan in kennis te stellen.
  8.4. Indien The Shaving Institute de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

  Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen
  9.1. The Shaving Institute staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat The Shaving Institute er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
  9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 3 dagen na levering The Shaving Institute daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
  9.3. Indien The Shaving Institute de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

  Artikel 10. Klachtenprocedure
  10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van The Shaving Institute, dan kan hij bij The Shaving Institute telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  10.2. The Shaving Institute geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal The Shaving Institute binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
  10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

  Artikel 11. Aansprakelijkheid
  11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  11.2. De totale aansprakelijkheid van The Shaving Institute jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
  11.3. Aansprakelijkheid van The Shaving Institute jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op The Shaving Institute jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The Shaving Institute.
  11.5. De aansprakelijkheid van The Shaving Institute jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant The Shaving Institute onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en The Shaving Institute ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Shaving Institute in staat is adequaat te reageren.
  11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Shaving Institute meldt.
  11.7. In geval van overmacht is The Shaving Institute niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
  11.8. The Shaving Institute biedt winacties aan voor het winnen van producten, waaronder begrepen het winnen van scheer- en verzorgingslotion. The Shaving Institute wil met klem benadrukken dat bij een winactie haar geen enkele vorm van aansprakelijkheid toekomt. De Klant, alsmede alle andere personen welke kunnen meedoen aan de winactie, moeten aan alle voorwaarden die bij een specifieke winactie gemeld worden voldoen. Per persoon is slechts één deelname toegestaan. Wanneer The Shaving Institute ziet dat meerdere aanmeldingen afkomstig zijn van één persoon, dan behoudt The Shaving Institute zich het recht voor om al deze aanmeldingen ongeldig te verklaren. De aanmelding moet vóór de deadline van de winactie aangekomen zijn bij The Shaving Institute.
  11.9 The Shaving Institute wil nadrukkelijk mededelen dat de winnaar van een winactie gerechtigd is maximaal 12 (zegge: twaalf) flacons van scheer- en verzoringslotion te ontvangen voor de duur van maximaal 2 (zegge: twee) jaren. The Shaving Institute verleent hierbij 6 (zegge: zes) flacons per jaar aan een winnaar van de winactie.
  11.10 The Shaving Institute is bij deze winactie niet aansprakelijk voor (1) verloren-, vernietigde- of te laat aangekomen aanmeldingen; (2) typfouten of wijzigingen in winacties; (3) beschadigde producten of producten die niet functioneren naar behoren (al dan niet defect door levering); (4) levertijden of levergarantie en (5) technische problemen of invloed van derden die de winactie verhinderen of oneerlijk maken of die trekking, levering en/of correspondentie onmogelijk maken.

  Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
  12.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van The Shaving Institute totdat alle vorderingen die The Shaving Institute op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
  12.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
  12.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van The Shaving Institute te bewaren.
  12.4. The Shaving Institute is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
  12.5. Zakelijke Klant zal The Shaving Institute te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van The Shaving Institute .

  Artikel 13. Persoonsgegevens
  13.1. The Shaving Institute verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is op onze website te vinden onder Privacy- en cookieverklaring.

  Artikel 14. Kortingscodes
  Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die je worden aangeboden door The Shaving Institute B.V. (theshavinginstitute.com). Door gebruik te maken van theshavinginstitute.com kortingscodes ga je akkoord met deze voorwaarden.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door theshavinginstitute.com.
  2. Voor digitale kortingscodes geldt in veel gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. De kortingscode werkt alleen als het betreffende e-mailadres wordt gebruikt bij het bestellen van artikelen. De kortingscode kan niet altijd in combinatie met een ander e-mailadres worden gebruikt.
  3. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
  4. Kortingscodes uitgegeven door theshavinginstitute.com kun je gebruiken voor aankopen bij theshavinginstitute.com (The Shaving Institute B.V.)
  5. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.
  6. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
  7. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
  8. Aanbiedingen/kortingscodes gelden zolang de voorraad strekt.
  9. Indien je de producten retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt dan komt de korting te vervallen.
  10. Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
  11. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
  12. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
  13. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
  14. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
  15. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

  Artikel 15. Gratis miniatuur (10ml tube)
  Deze voorwaarden gelden voor het aanvragen van een gratis miniatuur (10ml tube) die je wordt aangeboden door The Shaving Institute B.V. (theshavinginstitute.com). Door gebruik te maken van theshavinginstitute.com gratis miniatuur, ga je akkoord met deze voorwaarden.

  1. Per persoon kan maximaal 1 gratis miniatuur worden aangevraagd.
  2. Elk persoon kan maximaal 1 aanvraag indienen voor een gratis miniatuur.
  3. Per adres kan maximaal 1 gratis miniatuur aangevraagd worden.
  4. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
  5. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het toesturen van een gratis miniatuur u wordt ontzegd.
  6. Gratis miniaturen kunnen niet geruild worden tegen geld.
  7. Voor het versturen van de gratis proefflacon/miniatuur wordt in Nederland geen verzendkosten in rekening gebracht.
  8. De gratis proefflacon/miniatuur is geheel vrijblijvend zonder dat je ergens aan vast zit.

  Artikel 16. Slotbepalingen
  15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Shaving Institute gevestigd is.
  15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

  Contactgegevens
  Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

  The Shaving Institute B.V.
  Turftorenstraat 22
  9712 BR, Groningen
  telefoon: +31(0)851304372
  e-mail: info@shavinginstitute.com
  KvK-nummer: 73230812
  btw-nummer: NL859412039B01